Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tách biệt; sự ẩn dật
    chỗ hẻo lánh, chỗ khuất nẻo

    * Các từ tương tự:
    seclusionist