Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

isolation /,aisə'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự cô lập
  in isolation [from somebody (something)]
  riêng biệt
  examine each piece of evidence in isolation
  xét từng chứng cứ riêng biệt

  * Các từ tương tự:
  isolation hospital, isolation ward, isolationism, isolationist