Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khoa học
  a man of science
  một nhà khoa học
  khoa học xã hội
  a science subject
  một đề tài khoa học
  kỹ năng
  in this game you need more science than strength
  trong trò chơi này anh cần kỹ năng hơn là sức mạnh
  nghệ thuật
  getting these children to do what you want is a science, I can tell you!
  tôi dám nói với anh rằng bảo cho được mấy đứa trẻ này làm theo ý anh là cả một nghệ thuật đấy!
  blind somebody with science
  xem blind

  * Các từ tương tự:
  science fiction, science park