Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

science fiction /,saiəns'fik∫n/  

  • (cách viết khác khẩu ngữ sci-fi)
    khoa học viễn tưởng