Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

science park /'saiənspɑ:k/  

  • khu công nghệ