Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thngữ)
  đã loãng đi (không khí…)
  (nghĩa bóng) tế nhị, tao nhã; cao quý (ý kiến…)
  living in a rarefied academic atmosphere
  sống trong một không khí học thuật tao nhã