Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ about, around)(khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  hành động quá thận trọng; hành động quá rụt rè
  thôi đừng có quá rụt rè, hãy nói điều gì anh muốn nói

  * Các từ tương tự:
  pussyfooter