Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  on tiptoe
  trên đầu ngón chân, nhón chân
  Động từ
  đi nhón chân
  bà ta nhón chân đi đến bên giường đứa bé đang ngủ