Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gai (trên thân cây, lá cây)
  lông gai (của con nhím…)
  cảm giác kim châm (trên da)
  Động từ
  châm vào, chọc vào; có cảm giác kim châm
  áo len châm vào da tôi�ể rắc muối)