Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  có cảm giác râm ran
  ngón tay râm ran vì lạnh
  tingle with something rộn lên
  lòng căm phẫn rộn lên
  Danh từ
  cảm giác râm ran