Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

premier /'premiə[r]/  /'pri:miər/

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  nhất, đầu
  take [the] premier place
  đứng đầu, nhất
  Danh từ
  thủ tướng

  * Các từ tương tự:
  premiership