Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

top-ranking /,tɒp'ræŋkiŋ/  

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    [thuộc] cấp cao nhất;[thuộc giới] lãnh đạo