Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

president /'prezidənt/  

 • Danh từ
  chủ tịch
  he was made president of the cricket club
  ông ta được cử làm chủ tịch câu lạc bộ cricket
  (cách viết khác President) bộ trưởng (một bộ); giám đốc (một công ty); hiệu trưởng (một trường đại học)
  the President of the Board of Trade
  bộ trưởng bộ thương mại
  (Mỹ) thống đốc (một ngân hàng); giám đốc (một công ty)
  President
  chủ tịch; tổng thống
  the President of the United States
  tổng thống Mỹ

  * Các từ tương tự:
  president elect, presidentess, presidential, presidentially, presidentship