Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chức vị thủ tướng; nhiệm kỳ của một thủ tướng