Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗi nhỏ, lầm lỗi không đáng kể