Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hành động xấu; tội ác
    bị trừng trị vì đã gây nhiều tội ác