Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    miếng vải vụn chắp, miếng vải chắp mảnh (do nhiều mảnh vụn chắp lại với nhau)