Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ trọ tạm thời
  full board and lodging
  chỗ trọ kể cả ăn
  lodgings (số nhiều) phòng trọ
  ở phòng trọ rẻ hơn ở khách sạn

  * Các từ tương tự:
  lodging house, lodging-room