Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lodging house /'lɒdʒiηhaʊz/  

  • nhà trọ (thường cho thuê từng tuần)