Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    như golf-links
    (số nhiều) (đặc biệt Ê-cốt) đồi cát mọc đầy cỏ gần bờ biển