Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nối [lại với nhau]
  (cổ hoặc tu từ) sự ăn nằm với nhau, sự giao hợp
  chỗ nối, móc nối

  * Các từ tương tự:
  coupling cable, coupling capacitor, coupling circuit, coupling coefficient, coupling coil, coupling unit