Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interdependence /,intədi'pendəns/  

  • Phó từ
    phụ thuộc lẫn nhau