Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nối tiếp, sự liên tiếp, mối quan hệ
    sự phù hợp, sự khít khao