Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

linkage /'liηkidʒ/  

  • Danh từ
    sự nối, sự liên kết
    thiết bị [để] liên kết