Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ cord) (điện)
  dây mềm (dẫn điện đến các dụng cụ điện)
  Động từ
  gập lại, bẻ cong
  flex one's knee
  gập đầu gối lại

  * Các từ tương tự:
  flexble, flexibility, flexible, flexible (printed) circuit, flexible cable, flexible disk = floppy disk, Flexible exchange rate, flexibly, flexile