Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • uốn được, đàn hồi được