Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thắt chặt; siết chặt
  tighten the knot
  thắt chặt cái gút
  tighten a screw
  siết chặt đinh ốc
  tighten the bonds of solidarity
  thắt chặt tình đoàn kết
  loosen (tighten) the purse-strings
  xem purse
  tighten one's belt
  thắt lưng buộc bụng
  tighten up [on something]
  nghiêm ngặt hơn với
  cảnh sát nghiêm ngặt hơn với tệ lái xe khi say rượu

  * Các từ tương tự:
  tightener