Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ví [tiền]
  ví tiền của bà ta bị kẻ cắp lấy đi từ trong ví xách tay của bà
  (Mỹ) ví xách tay, ví đeo vai (của phụ nữ)
  (số ít) tiền; vốn
  the public purse
  ngân quỹ quốc gia
  tiền quyên góp, tiền đóng góp (làm giải thưởng, làm quà tặng…)
  a purse was made up for victims of the fire
  một món tiền quyên góp giúp nạn nhân hỏa hoạn
  hold the purse-strings
  nắm việc chi tiêu
  loosen (tighten) the purse-strings
  ăn tiêu rộng rãi (tằn tiện)
  Động từ
  (+ up)
  mắm (môi)
  purse [upone's lips
  mắm môi (tỏ ý không tán thành, không thích)

  * Các từ tương tự:
  purse-bearer, purse-pride, purse-proud, purse-strings, purselike, purser, purser-strings