Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất dễ uốn
    tính dễ uốn nắn
    tính linh hoạt