Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính đàn hồi
  rubber has more resilience than wood
  cao su đàn hồi hơn gỗ
  khả năng hồi phục nhanh
  her natural resilience helped her overcome the crisis
  khả năng hồi phục nhanh tự nhiên đã giúp chị ta vượt qua được cơn khủng hoảng

  * Các từ tương tự:
  resilience(cy)