Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flexibly /'fleksəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ uốn
    [một cách] dễ uốn nắn
    [một cách] linh hoạt, [một cách] dễ thích ứng