Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thuộc hàng hải ven biển
  coasting trade
  việc buôn bán ven biển
  Danh từ
  việc đi lại (buôn bán) ven biển
  việc lao xuống dốc