Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

littoral /'litərəl/  

  • Danh từ
    bờ biển
    Tính từ
    dọc theo bờ biển