Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seaboard /'si:bɔ:d/  

  • Danh từ
    bờ biển, vùng bờ biển
    on the Atlantic seaboard
    trên bờ biển Đại Tây Dương