Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bãi cát (ở bờ hồ, bờ biển, lộ ra giữa mức nước lên và nước xuống)
  những người đi nghỉ tắm nắng ở bãi cát
  Động từ
  đưa (tàu, thuyền) lên bờ

  * Các từ tương tự:
  beach buggy, beach umbrella, beach-ball, beach-chair, beach-comber, beach-head, beach-la-mar, beach-master, beach-rest