Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈkoʊstˌgɑɚdzmən/ , pl -men /-mən/
    [count] US :a member of the Coast Guard