Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seaside /'si:said/  

 • Danh từ
  (thường the seaside)
  bờ biển (nhất là nơi có nhà nghỉ mát)
  own a house at the seaside
  có một ngôi nhà ờ bờ biển
  a seaside hotel
  một khách sạn ở bờ biển