Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seashore /'si:'ʃɔ:/  

  • Danh từ
    bờ biển
    (pháp lý) khoảng đất giữa hai con nước