Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coastline /'kəʊstlain/  

  • Danh từ
    bờ biển; hình dáng bờ biển