Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người dụ dỗ lôi cuốn [người khác phái]