Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cảnh mờ, dáng lờ mờ
  the town was just a blur on the horizon
  thành phố đúng chỉ là một cảnh mờ ở chân trời
  mọi thứ đều lờ mờ khi tôi bỏ kính ra
  Động từ
  (-rr-)
  làm mờ đi, che mờ, mờ đi
  mặt nó mờ lệ
  bức ảnh mờ
  sương mù làm cảnh vật mờ đi

  * Các từ tương tự:
  blurb, blurd, blurred, blurred picture, blurriness, blurry, blurt, blurter