Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lông tơ (trên quả đào…)
  nắm tóc xoăn
  Danh từ
  the fuzz
  (tiếng lóng)
  cảnh sát

  * Các từ tương tự:
  fuzz-ball, fuzzily, fuzziness, fuzzy, fuzzy logic, fuzzy set