Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fuzz-ball /'fʌzbɔ:l/  

  • Danh từ
    (thực vật học) nấm trứng