Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] xoăn;[một cách] xù
    [một cách] mờ