Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) lôgic mờ, luận lý mờ [Toán]