Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fuzziness /'fʌzinis/  

  • Danh từ
    sự xoăn; sự xù
    sự mờ