Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ vapor)
  hơi nước, hơi
  dạng hơi
  water vapour
  nước ở dạng hơi, hơi nước
  the vapours
  (số nhiều)(từ cổ hoặc đùa)
  sự ngất xỉu đi
  bị một cơn ngất xỉu

  * Các từ tương tự:
  vapour bath, vapour trail, vapour-laden, vapourer, vapouring, vapourish, vapoury