Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vapoury /'veipəriʃ/  

  • Tính từ
    như hơi nước
    đầy hơi nước
    (y học) mắc chứng u uất
    (văn học) lờ mờ