Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ẩm ướt (khí trời)
    đầy hơi nước