Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vapour bath /'veipə'bɑ:θ/  

  • Danh từ
    sự tắm hơi
    buồng tắm hơi